Betting Splits
Opening Split Sunday, September 24MoneyHandleBetsTotalHandleBetsHandleBets
2023-09-19
09:52 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
+100

-130
43%  

57%  
75%  

25%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
Last 25 Splits Sunday, September 24MoneyHandleBetsTotalHandleBetsHandleBets
2023-09-24
03:40 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
24%

76%
48%

52%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
03:16 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
24%  

76%
48%

52%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
03:04 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
23%

77%  
48%

52%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
02:52 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
24%

76%
48%

52%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
02:40 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
24%

76%
48%

52%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
02:28 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
24%

76%
48%

52%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
02:16 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
24%

76%  
48%

52%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
02:04 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
27%

73%
49%

51%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
01:52 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
27%

73%
49%

51%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
01:40 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
27%  

73%
49%

51%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
01:28 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
26%

74%  
49%

51%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
01:16 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
27%

73%
49%

51%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
01:04 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
27%

73%
49%

51%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
12:52 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
27%

73%  
49%

51%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
12:40 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
30%

70%  
50%

50%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
12:28 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
31%  

69%
51%  

49%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
12:16 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
30%

70%
50%

50%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
12:04 PM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
30%

70%  
51%

49%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
11:52 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
31%

69%
51%

49%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
11:40 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
31%

69%
51%

49%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
11:28 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
31%

69%
51%

49%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
11:16 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
31%

69%  
51%

49%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
11:04 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
32%

68%
52%

48%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
10:52 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
32%  

68%
52%

48%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2023-09-24
10:40 AM ET
 Chase Elliott
 Ryan Blaney
-105

-125
31%

69%
52%

48%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%