Betting Splits
Opening SplitSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-23
08:10 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5.5

-5.5
11%  

89%  
14%  

86%  
139

-
100%  

0%
100%  

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2024-02-23
10:30 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-4.5
73%

27%  
16%

84%  
140

140
87%

13%
89%

11%
-

-205
0%

100%  
0%

100%  
Last 25 SplitsSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-24
02:00 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5.5

-5.5
21%

79%
25%

75%
141

141
55%

45%  
66%  

34%
+195

-238
16%  

84%
9%

91%
2024-02-24
01:50 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
21%

79%  
25%

75%
141

141
57%  

43%
65%

35%  
+185

-225
15%

85%
9%

91%
2024-02-24
01:40 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
23%

77%
25%

75%
141

141
54%  

46%
66%

34%  
+185

-225
15%

85%  
9%

91%
2024-02-24
01:30 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
23%

77%  
25%

75%
141

141
53%

47%
67%

33%  
+185

-225
17%

83%
9%

91%
2024-02-24
01:20 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
24%

76%
25%

75%
141

141
53%

47%
68%

32%  
+185

-225
17%

83%
9%

91%  
2024-02-24
01:10 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
24%

76%
25%

75%
141

141
53%

47%
69%

31%
+185

-225
17%

83%
10%

90%
2024-02-24
01:00 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
24%

76%  
25%

75%
141

141
53%  

47%
69%

31%
+185

-225
17%

83%  
10%

90%
2024-02-24
12:50 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%
25%

75%
141

141
52%  

48%
69%

31%
+185

-225
18%

82%
10%

90%
2024-02-24
12:40 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%
25%

75%
140

140
51%

49%
69%

31%
+180

-218
18%  

82%
10%

90%
2024-02-24
12:30 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%
25%

75%
140

140
51%

49%
69%

31%  
+180

-218
12%

88%  
10%

90%
2024-02-24
12:20 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%
25%

75%
140

140
51%

49%
70%

30%
+180

-218
13%

87%
10%

90%
2024-02-24
12:10 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%
25%

75%
140

140
51%

49%
70%

30%
+180

-218
13%  

87%
10%

90%
2024-02-24
12:00 PM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%  
25%

75%  
140

140
51%  

49%
70%  

30%
+180

-218
10%

90%  
10%

90%
2024-02-24
11:50 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
26%

74%
26%

74%
140

140
49%

51%
69%  

31%
+180

-218
11%  

89%
10%

90%
2024-02-24
11:40 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
26%

74%
26%

74%
140

140
49%

51%
68%  

32%
+180

-218
10%

90%
10%

90%  
2024-02-24
11:30 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
26%  

74%
26%

74%
140

140
49%

51%  
67%

33%  
+180

-218
10%

90%  
11%

89%
2024-02-24
11:20 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%

75%
26%

74%
141

141
54%

46%  
68%

32%  
+180

-218
11%  

89%
11%

89%
2024-02-24
11:10 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
25%  

75%
26%

74%
141

141
59%

41%  
69%

31%  
+180

-218
10%

90%  
11%  

89%
2024-02-24
11:00 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
21%  

79%
26%

74%
141

141
65%

35%  
71%

29%  
+180

-218
11%

89%
10%

90%
2024-02-24
10:50 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
20%

80%
26%

74%
141

141
68%

32%  
72%

28%  
+180

-218
11%

89%  
10%

90%  
2024-02-24
10:40 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
20%

80%
26%  

74%
141

141
75%

25%  
77%

23%  
+180

-218
12%

88%  
11%

89%
2024-02-24
10:30 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
20%

80%  
25%

75%  
141

141
83%

17%  
80%

20%  
+180

-218
13%

87%
11%

89%
2024-02-24
10:20 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
21%

79%
26%

74%
141

141
87%  

13%
81%

19%  
+180

-218
13%

87%
11%

89%  
2024-02-24
10:10 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
21%

79%
26%

74%  
140

140
77%

23%
83%

17%
+180

-218
13%

87%  
12%

88%
2024-02-24
10:00 AM ET
 Texas ST
 Georgia ST
+5

-5
21%

79%
27%  

73%
140

140
77%  

23%
83%  

17%
+180

-218
14%  

86%
12%

88%