Betting Splits
Opening SplitSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-23
07:40 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
-

-2.5
0%

100%  
0%

100%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2024-02-23
10:50 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
5%  

95%
41%  

59%
140.5

140.5
98%

2%  
67%

33%  
+114

-
100%  

0%
100%  

0%
Last 25 SplitsSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-24
09:00 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
20%  

80%
35%  

65%
140.5

140.5
87%

13%
69%

31%  
+136

-162
21%

79%
35%

65%
2024-02-24
08:50 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
18%

82%
34%

66%
140.5

140.5
87%

13%  
70%

30%
+136

-162
21%

79%  
35%

65%
2024-02-24
08:40 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
18%

82%
34%

66%
140.5

140.5
90%

10%  
70%

30%
+124

-148
22%

78%  
35%

65%  
2024-02-24
08:30 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
18%  

82%
34%  

66%
140.5

140.5
92%

8%
70%  

30%
+124

-148
23%

77%
36%

64%
2024-02-24
08:20 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
17%  

83%
33%

67%
140.5

140.5
92%

8%
69%

31%  
+124

-148
23%  

77%
36%

64%
2024-02-24
08:10 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
16%

84%
33%

67%
140.5

140.5
92%

8%
70%  

30%
+124

-148
22%  

78%
36%

64%
2024-02-24
08:00 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
16%

84%
33%

67%
140.5

140.5
92%

8%
68%

32%
+124

-148
21%

79%
36%

64%
2024-02-24
07:50 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
16%  

84%
33%  

67%
140.5

140.5
92%

8%
68%

32%
+124

-148
21%

79%
36%

64%
2024-02-24
07:40 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
14%

86%  
32%

68%
140.5

140.5
92%

8%
68%

32%
+124

-148
21%  

79%
36%

64%
2024-02-24
07:30 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
15%

85%
32%

68%
140.5

140.5
92%

8%  
68%

32%
+124

-148
20%  

80%
36%

64%
2024-02-24
07:20 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
15%

85%
32%

68%  
140.5

140.5
96%

4%
68%

32%
+124

-148
19%  

81%
36%

64%
2024-02-24
07:10 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
15%

85%
33%

67%
140.5

140.5
96%

4%
68%

32%
+124

-148
18%  

82%
36%

64%  
2024-02-24
07:00 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
15%

85%  
33%

67%
140.5

140.5
96%

4%
68%

32%
+124

-148
17%

83%  
37%

63%
2024-02-24
06:50 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
16%  

84%
33%

67%
140.5

140.5
96%

4%  
68%

32%  
+124

-148
18%  

82%
37%

63%
2024-02-24
06:40 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
15%

85%
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
69%

31%
+124

-148
13%  

87%
37%

63%
2024-02-24
06:30 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
15%

85%  
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
69%  

31%
+124

-148
12%  

88%
37%  

63%
2024-02-24
06:20 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
16%

84%
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
68%  

32%
+124

-148
11%

89%
36%

64%
2024-02-24
06:10 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2.5

-2.5
16%  

84%
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
67%

33%
+124

-148
11%

89%
36%

64%
2024-02-24
06:00 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
15%

85%
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
67%

33%
+114

-135
11%

89%
36%

64%  
2024-02-24
05:50 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
15%

85%
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
67%

33%
+114

-135
11%

89%
37%

63%
2024-02-24
05:40 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
15%

85%
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
67%  

33%
+114

-135
11%

89%
37%

63%
2024-02-24
05:30 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
15%

85%  
33%

67%
140.5

140.5
97%

3%
66%

34%
+114

-135
11%

89%
37%

63%
2024-02-24
05:20 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
16%

84%
33%

67%  
140.5

140.5
97%

3%
66%

34%
+114

-135
11%  

89%
37%

63%
2024-02-24
05:10 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
16%

84%
34%

66%
140.5

140.5
97%

3%
66%  

34%
+114

-135
10%

90%
37%

63%
2024-02-24
05:00 PM ET
 Sam Houston ST
 Texas-El Paso
+2

-2
16%

84%
34%

66%
140.5

140.5
97%

3%
65%

35%
+114

-135
10%

90%
37%  

63%